Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje dla osób niesłyszących
    Informacje dla osób niesłyszących (1)

Biuletyn Informacji Publicznej
    Redakcja Biuletynu (1)
    Instrukcja korzystania z BIP-u (1)
    Dostęp do informacji publicznej (1)
    Dostęp do informacji publicznej nieudostępnianej w BIP (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)
    Dostęp do informacji o środowisku (0)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny (1)
        Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - gmina Długołęka (1)
            Karty rejestracyjne osuwisk (1)
            Karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (1)
            Mapy (1)
        Badanie gleb na terenach użytkowanych rolniczo oraz zagrożonych zanieczyszczeniem na obszarze powiatu wrocławskiego (0)
            Dokumentacja (0)
            Mapy (0)
            Sprawozdania (0)
        Inwntaryzacje stanu lasów (0)
            Gmina Kąty Wrocławskie (0)
                Miasto Kąty Wrocławskie (1)
                Obszar wiejski (1)
            Gmina Mietków (1)
            Gmina Sobótka (0)
                Miasto Sobótka (1)
                Obszar wiejski (1)
    Informacje dot. nieruchomości (141)
    Wyciąg z rejestru decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowę (8)
    Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 30a ustawy Prawo budowlane (1)
    Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, o którym mowa w art. 34a ustawy Prawo budowlane (1)
    Wyciąg z rejestru wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (1)
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2024 (1)
    Cyberbezpieczeństwo (1)

Organizacja działania samorządu powiatowego
    Podstawy prawne (1)
    Statut Powiatu (1)
    Zadania powiatu (1)
    Organy Powiatu (0)
        Zarząd Powiatu Wrocławskiego (2)
        Rada Powiatu Wrocławskiego (0)
            ALTERNATYWNY SPOSÓB DOSTĘPU (1)
            Skład Rady V kadencji (1)
            Skład Rady VI kadencji (1)
            Skład Rady VII kadencji (1)
            Kompetencje i zadania (1)
            Sesje Rady Powiatu (0)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu (7)
                Transmisja sesji Rady Powiatu na żywo i nagrania archiwalne (1)
                Imienne wykazy głosowań (2)
                Terminy sesji (7)
            Interpelacje,zapytania (0)
                2020 (61)
                2021 (3)
                2022 (6)
                2023 (5)
                2024 (3)
            Komisje Rady VI kadencji (1)
            Komisje Rady VII kadencji (1)
            Kluby Rady Powiatu (2)
            Terminy posiedzeń komisji (7)
        Młodzieżowa Rada Powiatu Wrocławskiego (0)
            Dokumenty Rady (1)
            Skład Rady (1)
            Aktualności i informacje (1)
        Rada Seniorów Powiatu Wrocławskiego (0)
            Skład Rady (1)
            Aktualności i informacje (1)
    Wykaz jednostek organizacyjnych (1)
    Raport o Stanie Powiatu (6)

Starostwo Powiatowe
    Podstawy funkcjonowania (1)
    Dane adresowe (1)
    Dni i godziny otwarcia (1)
    Informacje o zmianach w funkcjonowaniu urzędu (1)
    Kierownictwo Starostwa (5)
    Wykaz wydziałów, pracowników i telefonów (18)
    ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (1)
    Regulamin organizacyjny (3)
    Statut Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (2)
    Polityka Antykorupcyjna i Kodeks Etyki (3)
    Regulamin antymobbingowy (1)
    Zgłoszenia naruszeń prawa (1)
    Regulamin hotspot (1)
    Zarządzanie jakością - ISO (1)
    Regulamin parkingu (2)

Uchwały, Zarządzenia, Informacje, Postanowienia
    Uchwały Rady Powiatu (11)
    Budżet Powiatu (19)
    Protokoły z posiedzeń Zarządu (14)
    Informacje Starosty (8)
    Informacje Wydziału Komunikacji (1)
    Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa (1)
    Informacje o udostępnieniu kanału technologicznego (1)
    Statystyczna liczba uczniów (1)
    Wzory wniosków (0)
        Wydział Dróg i Transportu (15)
        Wydział Architektury i Budownictwa (1)
        Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (21)

Ochrona Danych Osobowych
    Ogólne informacje - RODO (1)
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych (1)

Obowiązek Informacyjny - karty usług
    Wydział Dróg i Transportu (13)
    Wydział Organizacyjny (15)
    Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (7)
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (20)
    Wydział Komunikacji (0)
        Rejestracja pojazdów (0)
            5/KM Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terytorium RP (1)
            6/KM Rejestracja pojazdu zabytkowego (1)
            2/KM Rejestracja pojazdu po raz pierwszy sprowadzonego z zagranicy z terytorium UE (1)
            12/KM Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy spoza terytorium UE (1)
            4/KM Zmiana danych technicznych pojazdu (1)
            38/KM Rejestracja czasowa pojazdu w celu: jego wywozu za granicę przejazd pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru, konieczność wykonania badania technicznego lub naprawy (1)
            3/KM Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu (1)
            36/KM Rejestracja pojazdu wskutek zmiany: właściciela lub zmiany miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującego zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego - Przerejestrowanie pojazdu. właściciela przy zachowaniu dotychczasowych numerów rejestracyjnych DWR (1)
        Sprawy związane z rejestracją: zbycie pojazdu, wtórniki dowodu, tablic itp. (0)
            9/KM Skierowanie na nabicie nowych cech identyfikacyjnych (1)
            7/KM Skierowanie na nabicie zastępczej tabliczki znamionowej. (1)
            42/KM Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zarejestrowanego pojazdu (1)
            11/KM Wydanie zatrzymanego prez organ kontroli dowodu rejestracyjnego (1)
            13/KM Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsc na pieczątki z badań okresowych. (1)
            1/KM Wpis/skreślenie adnotacji HAK, GAZ, VAT, TAXI, L, ZASTAW REJESTROWY (1)
            18/KM Wymiana/wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (1)
            21/KM Wtórnik tablicy rejestracyjnej / Dodatkowa tablica na bagażnik (1)
        Wyrejestrowanie pojazdu (0)
            30/KM Czasowe wycofanie z ruchu (1)
            8/KM Wyrejestrowanie pojazdu z powodu: kradzieży demontażu zbycia za granicę trwałej i zupełnej utraty posiadania (1)
        Uprawnienia do kierowania pojazdami (0)
            10/KM Profil kandydata na kierowcę (PKK) - dla osoby zamierzającej przystąpić do szkolenia na prawo jazdy (1)
            15/KM Prawo jazdy - wydanie wtórnika (1)
            19/KM Prawo jazdy - międzynarodowe prawo jazdy (1)
            17/KM Pozwolenie do kierowania tramwajem - wydanie (1)
            31/KM Prawo jazdy - wymiana zagranicznego prawa jazdy nie określonego w konwencjach o ruchu drogowym (1)
            16/KM Prawo jazdy - wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub określonego w konwencjach o ruchu drogowym (1)
            32/KM Profil kandydata na kierowcę (PKK) - na egzamin kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje (1)
            22/KM Prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem, międzynarodowe prawo jazdy - odbiór gotowego dokumentu (1)
            20/KM Prawo jazdy - wymiana (1)
            Informacja dla kierowców wymieniających prawo jazdy wydane w Ukrainie - WAŻNE! (1)
        Transport drogowy (zezwolenia, licencje, zaświadczenia) (6)
        Przedsiębiorcy prowadzący ośrodek szkolenia kierowców (1)
        Przedsiębiorcy prowadzący stację kontroli pojazdów (1)
        Uprawnienia diagnostów (1)
        Statystyki zdawalności w ośrodkach szkolenia kierowców (1)
        Rejestr ośrodków szkolenia kierowców (1)
        Rejestr stacji kontroli pojazdów (1)
    Wydział Obsługi (6)
    Wydział Ochrony Środowiska (15)
    Monitoring w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu (1)
    Wydział Architektury i Budownictwa (0)
        1 - AiB - Wgląd do prowadzonych spraw oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów wydziału (1)
        3 - AiB - Pozwolenie na budowę (1)
        4 - AiB - Pozwolenie na rozbiórkę (1)
        5 - AiB - Przeniesienie pozwolenia na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia robót (1)
        6 - AiB - Zaświadczenie o samodzielności lokali (1)
        7 - AiB - Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego (1)
        8 - AiB - Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego (1)
        9 - AiB - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (1)
        10 - AiB - Zmiana pozwolenia na budowę (1)
        Wnioski różne (1)
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
    Transmisja sesji Rady Powiatu Wrocławskiego (1)
    Biuro Rady (2)

Przetargi, grunty przeznaczone do dzierżawy, najmu, użyczenia
    Ogłoszenia przetargów (0)
        Przetargi na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Wrocławskiego (6)
        Przetargi na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Wrocławskiego (1)
        Zapytania o cenę (0)
    Informacje o gruntach Skarbu Państwa i Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych do sprzedaży (3)
    Informacje o gruntach Skarbu Państwa i Powiatu Wrocławskiego przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia (1)

Zamówienia Publiczne
    2019 (1)
        Zbiorczy Plan Postępowań (5)
        Postępowania ustawowe (Przetargi) (55)
        Postępowania regulaminowe(Zapytania ofertowe) (23)
    2020 (1)
        Zbiorczy Plan Postępowań (4)
        Postępowania ustawowe (Przetargi) (56)
        Postępowania regulaminowe (Zapytania ofertowe) (28)
        Rozeznanie cenowe rynku (0)
    2021 (0)
        Zbiorczy Plan Postępowań nowe (0)
            Plan postępowań dla zamówień o wartości powyżej 50 tyś. złotych do 90 tyś złotych (1)
            Plan Postępowań dla zamówień o wartości do 50 tyś. złotych (1)
            Plan Postępowań dla zamówień o wartości powyżej 90 tyś. złotych i poniżej 130 tyś złotych (1)
            Plan postępowań dla zamówień o wartości równej i powyżej 130 tyś złotych (1)
        Postępowania ustawowe (Przetargi) (60)
        Postepowania regulaminowe (Zapytania ofertowe) (16)
    2022 (0)
        Zbiorczy Plan Postępowań (4)
        Postępowania ustawowe (Przetargi) (51)
        Postepowania regulaminowe (Zapytania ofertowe) (23)
    2023 (0)
        Zbiorczy Plan Postępowań (4)
        Postępowania ustawowe (Przetargi) (61)
        Postępowania regulaminowe (Zapytania Ofertowe) (20)
    2024 (0)
        Zbiorczy Plan Postępowań (0)
            Plan postępowań dla zamówień publicznych o wartości równej i powyżej 130 000,00 zł (11)
            Plan postępowań o udzielenienie zamówień publicznych na rok 2024 o wartości powyżej 90 000 zł i poniżej 130 000 zł (6)
            Plan postępowań o udzielenienie zamówień publicznych na rok 2024 o wartości powyżej 50 000 zł i do 90 000 zł (5)
            Plan postępowań o udzielenienie zamówień publicznych na rok 2024 dla zamówień o wartości poniżej 50 000,00 zł (18)
        Postępowania ustawowe (Przetargi) (28)
        Postępowania regulaminowe (Zapytania ofertowe) (9)
    Ogłoszenia (3)
    Platforma przetargowa (1)
    Alternatywny sposób dostępu (1)

Informacje o wolnych stanowiskach pracy
    Oferty pracy na stanowiska urzędnicze (0)
        2023 (0)
        2024 (11)
    Oferty pracy w jednostkach podległych (0)
        2023 (0)
        2022 (0)
        2024 (1)
    Inne ogłoszenia (0)
    Procedury naboru (1)
    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenia (2)

Organizacje pozarządowe
    Informacje (1)
    Wykaz organizacji pozarządowych (0)
        Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego (3)
        Stowarzyszenia i Fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (2)
    Program Współpracy (0)
        Program Współpracy na 2024 r. (1)
        Program Współpracy na 2023 r. (1)
        Program Współpracy na 2022 r. (1)
        Program Współpracy na 2021 r. (1)
        Program Współpracy na 2020 r. (1)
        Program Współpracy na 2019 r. (1)
        Program Współpracy na 2018 r. (3)
    Konsultacje z NGO (1)
        2023 (1)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)

Dotacje dla organizacji pozarządowych
    Otwarte konkursy ofert (0)
        2024 (8)
        2023 (8)
        2022 (10)
        2021 (7)
        2020 (6)
        2019 (6)
        2018 (1)
    Oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a (0)
        2024 (11)
        2023 (7)
        2022 (18)
        2021 (9)
        2020 (7)
        2019 (10)
        2018 (0)
        Alternatywny sposób dostępu do treści ofert (1)

Darmowa Pomoc Prawna
    Informacje ogólne (3)
    Aktualności (1)
    Edukacja prawna (1)
    Lista jednostek bezpłatnego poradnictwa (1)

Ochrona zabytków
    Ogłoszenie o naborze na dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (1)
        Lista wniosków składanych przez Powiat Wrocławski w ramach naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja 2 (1)
    Nabór wniosków (0)
        na rok 2024 (1)
        na rok 2023 (1)
        na rok 2022 (1)
    Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (1)
    Lista społecznych opiekunów zabytków (1)

Strategie, programy, sprawozdania
    Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 (3)
    Program Działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021-2025 (1)
    Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023-2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego (1)
    Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023-2025 (1)
    Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023-2025 (1)
    Plan Zimowego Utrzymania Dróg (6)
    Program "Bezpieczna droga" (2)
    Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi (7)
    Program Ochrony Środowiska (1)
    Strategia rozwiązywania problemów społecznych (1)
    Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (1)
    Program profilaktyczny (1)
    Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie (1)
    Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej (1)
    Powiatowy Program Przeciwładziałania Przemocy w Rodzinie (1)
    Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego (1)
    Powiatowy Program Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce (1)
    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrocławskiego (1)
    Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości (1)
    Nagrody Sportowe Zarządu Powiatu Wrocławskiego (2)
    Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2025 (1)
    Strategiczne mapy hałasu dla dróg powiatowych powiatu wrocławskiego, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie. (1)
    Możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej w powiecie wrocławskim (1)
    Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Wrocławskiego 2027 (1)

Konsultacje społeczne
    Sposób i tryb przeporwadzania konsultacji (1)
    Konsultacje społeczne (4)

Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców
    Komisja bezpieczeństwa i porządku (2)
    Sprawozdania służb, inspekcji i straży (4)

inwestycje realizowane ze środków unijnych

Oświadczenia majątkowe
    Alternatywny sposób dostępu (1)
    Informacje ogólne i obowiązek informacyjny (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe 2018 (7)
        Oświadczenia majątkowe 2019 (6)
        Oświadczenia majątkowe 2020 (6)
        Oświadczenia majątkowe 2021 (6)
        Oświadczenia majątkowe 2022 (6)
        Oświadczenia majątkowe 2023 (3)
        Oświadczenia majątkowe 2024 (1)

Współpraca z zagranicą
    Współpraca z zagranicą (1)

Współpraca z uczelniami wyższymi
    Porozumienia (1)

Petycje
    Informacje ogólne (1)
    Centralny rejestr petycji (9)
        Rejestr (1)
        2018 (9)
        2019 (15)
        2020 (15)
        2021 (23)
        2022 (4)
        2023 (19)
        2024 (11)

Lobbing
    Informacje ogólne (1)
    Informacje zbiorcze dot. działalności lobbingowej (1)

Biuro Rzeczy Znalezionych
    Informacje ogólne (1)
    Wezwania do odbioru rzeczy znalezionych (0)
    Wykaz rzeczy znalezionych (1)

Wybory samorządowe 2024
    Informacje ogólne (2)
    Powiatowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu (6)
    Obwieszczenia Starosty (1)
    Informacje dla komitetów wyborczych i kandydatów (5)
    Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu (1)

Wybory samorządowe 2018
    Informacje o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczy (1)
    Informacje Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (1)
    Informacje Komisarza Wyborczego we Wrocławiu (1)
    Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu (0)
    Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego (1)

Wnioski do pobrania
    Wydział Architektury i Budownictwa (1)
    Wydział Dróg i Transportu (1)
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (1)

Zdrowie
    Zdrowie (0)
        Konkursy ofert (0)
            2023 (4)
            2024 (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij