Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór znajduje się poniżej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Sposób złożenia dokumentów:
  • osobiście w siedzibie Starostwa (parter - Wydział Obsługi),
  • pocztą na adres Starostwa (ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław),
  • mailowo na adres: starostwo@powiatwroclawski.pl
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
 Każda komórka organizacyjna Starostwa we własnym zakresie.

Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.