Realizacja Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, zwanego dalej „Programem”, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat. Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rada Powiatu, w myśl art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zgodnie z kompetencjami winna podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.