Czym jest RODO:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE weszło w życie 25 maja 2018 r. Jego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa tych danych i ochrony prawa do prywatności.

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu jest Starosta Powiatu Wrocławskiego. W celu monitorowania przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz innych przepisów regulujących tę kwestię, ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych wraz z Zespołem ds. ochrony danych osobowych.

Klauzule informacyjne:

Zgodnie z przepisami RODO, w momencie pozyskiwania danych osobowych lub w innym określonym w przepisach terminie, administrator tych danych zobowiązany jest do poinformowania osoby, której dane dotyczą m. in. o celu i podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach tych danych, zamiarze ewentualnego przekazania tych danych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej, a także o przysługujących mu w tym zakresie prawach.

W Starostwie Powiatowym we Wrocławiu obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez:

  1. umieszczenie wymaganych informacji w kartach usług świadczonych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu oraz w kartach informacyjnych, dostępnych na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego oraz na stronie BIP;
  2. przekazanie wymaganych informacji w momencie pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. umieszczenie wymaganych informacji dot. monitoringu w budynku Starostwa w ogólnodostępnych i widocznych dla każdego klienta urzędu miejscach.

Zgodność przetwarzania z prawem:

W Starostwie Powiatowym we Wrocławiu przetwarza się dane osobowe na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w przypadkach, określonych w art. 6 RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to nam niezbędne do zrealizowania ciążącego na nas obowiązku prawnego, danej usługi świadczonej na rzecz klientów urzędu i mieszkańców Powiatu oraz innych celów, określonych w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w celu realizacji obowiązków ustawowych, uregulowany jest w przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W pozostałych przypadkach, dane osobowe przechowuje się tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania danej usługi świadczonej na rzecz klientów urzędu i mieszkańców Powiatu.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, może ona w każdej chwili tę zgodę wycofać, powiadamiając o tym fakcie prowadzącego daną sprawę pracownika lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych Starostwa.