Program stypendialny ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy.

 

I.            CEL PROGRAMU

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży - liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

 

 

II.            KATEGORIE STYPENDIÓW

Stypendia są przyznawane za szczególne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który udzielane jest stypendium, w 3  kategoriach – naukowej, artystycznej i sportowej.

 

 

III.            WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym, na który udzielane jest stypendium  będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum - oraz spełniają zależne od kategorii kryteria określone w zamieszczonych poniżej Uchwałach Rady Powiatu Wrocławskiego. 

 

 


 

Ogłoszenie XXIII edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2022/2023

 


 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1) Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr VI/53/19 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu

 

2) Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XII/134/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdonionych uczniów szkół dla młodzieży


3) Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XIX/210/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży