Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą ustanawiać nagrody pieniężne dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie takich zawodników. Nagrodzone mogą też być osoby wyróżniające się szczególną aktywnością oraz wybitnymi osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego.

I.            CEL

Nagrody Sportowe Zarządu Powiatu Wrocławskiego to element pomocy finansowej dla sportowców oraz forma uznania dla środowisk sportowych, które stanowią uzupełnienie istniejących form wsparcia, czyli stypendiów sportowych, jednak bez ograniczenia wiekowego. Dają możliwość uhonorowania osób, które swą pracą i aktywnością w działalności sportowej wpływają na pozytywny wizerunek powiatu oraz promocję sportu wśród dzieci i młodzieży.

II.            KATEGORIE NAGRÓD

Nagrody mogą być przyznane:

1) osobie fizycznej, zwanej dalej „zawodnikiem”, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, w dyscyplinach i konkurencjach sportowych indywidualnych lub zespołowych zamieszkałym na terenie powiatu wrocławskiego lub reprezentującym barwy klubów sportowych lub stowarzyszeń działających na terenie powiatu wrocławskiego,

2) trenerom prowadzącym zawodników lub kluby sportowe bądź stowarzyszenia z terenu powiatu wrocławskiego, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) innym osobom fizycznym i trenerom wyróżniającym się w działalności sportowej na terenie Powiatu Wrocławskiego polegającej na:

a) pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej,

b) propagowaniu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

III.            WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O NAGRODY

O Nagrody Zarządu Powiatu Wrocławskiego mogą się ubiegać wszystkie osoby, którzy spełniają kryteria określone w zamieszczonym poniżej Regulaminie , będącym załącznikiem do uchwały nr XXI/231/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego zmienionym uchwałą zmieniającą nr XXVI/308/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 września 2022 r. 

 

Nagrody Zarządu Powiatu Wrocławskiego, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 Regulaminu,  są przyznawane w 2024 r. za dokonania uzyskane w roku 2023 tj. za wyniki lub osiągnięcia uzyskane od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

1. Termin naboru wniosków:

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia do dnia 15 marca 2024, do godz. 15:45 (decyduje data wpływu do Starostwa ).

2. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

3. Formularze Wniosków

Formularze Wniosków o przyznanie Nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego, są do pobrania poniżej, na stronie internetowej powiatu i w siedzibie Urzędu.