Czym jest lobbing?

Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez zarejestrowanego lobbystę działającego za wynagrodzeniem i w interesie osoby trzeciej (zleceniodawcy lobbingu), w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych, względnie samorządowych i innych.

Przyjmuje się, że lobbing może być wyłącznie legalny. Takie ujęcie wyklucza pojęcia "lobbing nielegalny", "czarny lobbing" itp. jako sprzeczne z istotną cechą lobbingu, jaką jest zgodność z prawem. Działania takie, jak: korupcja polityczna, łapownictwo, płatna protekcja są niezgodne z prawem i jedynie pozornie podobne do lobbingu. Wpływanie na decyzje polityczne we własnym interesie, często mylone z lobbingiem to w rzeczywistości wykonywanie obywatelskiego prawa petycji do władz.

Podstawą regulacji prawnej lobbingu są: obowiązkowa rejestracja lobbystów oraz obowiązkowe, regularne sprawozdania lobbystów z prowadzonej działalności.

 

W Polsce wszelkie działania lobbystyczne reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.). W rozumieniu przedmiotowej ustawy:

1. działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

2. zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

3. zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Kto i w jakiej formie może podejmować działania lobbingowe?

Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru.

Wszelkie czynności z zakresu działalności lobbingowej podejmowane w Starostwie Powiatu Wrocławskiego regulowane są Zarządzeniem Nr 23/16 Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

 

Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać:

1)      Wnioski o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;

2)      Opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia;

3)      Propozycje odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;

4)      Zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, w formie zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

 

Pracownicy Starostwa podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową są zobowiązani do dokumentowania podejmowanych kontaktów.

W przypadku, gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu nie wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, traktuje się je jako petycję lub wniosek w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Starostwa ze względu na przedmiot zgłoszenia podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową, udziela na piśmie odpowiedzi lub wyznacza termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w tym zgłoszeniu. Przebieg takiego spotkania dokumentuje się w formie protokołu.

Każda komórka organizacyjna Starostwa prowadzi ewidencję spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Ewidencja ta służy do sporządzania przez Wydział Organizacyjno-Prawny informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, która umieszczana jest corocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.