Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu przy pomocy:

1) poczty elektronicznej: starostwo@powiatwroclawski.pl;

2) faksu: 71 722 1 70 06;

3) telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej): 71 722 17 00;

4) podania złożonego w Biurze Obsługi (parter, sala nr 6).

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

W sytuacji braku możliwości skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej Starostwo Powiatowe we Wrocławiu zapewnia możliwość skorzystania z pomocy: 

- tłumacza PJM (polski język migowy),

- tłumacza SJM (system językowo – migowy),

- tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Aby osoba uprawniona mogła skorzystać z pośrednictwa tłumacza jest ona zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, 

z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy i składając go w Biurze Obsługi lub wysyłając pocztą elektroniczną lub  faksem.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Starosta zawiadamia wraz 

z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.