Dnia 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ustawa ta została uchwalona przez Sejm w celu wprowadzenia do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

1) z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;

2) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);

3) z przepisów innych ustaw;

4) z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,

2) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

1) osobiście w Wydziale Obsługi Starostwa,

2) listownie na adres Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,

3) e-mailem na adres: starostwo@powiatwroclawski.pl

 

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w szczególności powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);

3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WROCŁAWIU

 

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

1) wykorzystujący jest obowiązany poinformować o źródle (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, adres internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa lub adres strony internetowej Powiatu) oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego (dzień, miesiąc, rok);

2) wykorzystujący jest obowiązany udostępniać innym użytkownikom informacje w pierwotnie uzyskanej formie;

3) w razie przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej należy poinformować o tym fakcie w sposób niebudzący wątpliwości co do treści informacji pierwotnie uzyskanej;

4) poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie;

5) z informacji sektora publicznego spełniających cechy utworu lub bazy danych należy korzystać z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, w szczególności poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeśli jest znany.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego wytworzona w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Starostwo może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji sektora publicznego przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy, oraz że nie ponosi odpowiedzialności za:

1) wykorzystanie informacji sektora publicznego będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu;

2) ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników oraz za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający przepisy prawa powszechnie obowiązującego.