Informacje Ogólne

 

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

Do corocznego składania oświadczeń zobowiązani są:

 

 •  radny,
 • członek zarządu powiatu,
 • sekretarz powiatu,
 • skarbnik powiatu,
 • kierownik jednostki organizacyjnej powiatu,
 •  osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną,
 • osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty.

 

Zgodnie z w/w ustawą, dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz adresy posiadanych przez nich nieruchomości nie podlegają ujawnieniu.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dot. przetwarzania danych osobowych zawartych w składanych oświadczeniach majątkowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w oświadczeniach majątkowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

 1. administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50 440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków dotyczących złożenia oświadczeń majątkowych na podstawie art. 25c-25d ustawy
  o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995);
 4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców-  Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.
 5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;


POUCZENIE:

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

-      żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-      cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-      wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa
o ochronie danych osobowych.