Strategiczne mapy hałasu wybranych dróg powiatowych w granicach powiatu wrocławskiego, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów w ciągu roku (drogi główne), opracowana została w ramach umowy nr ZP.273.86.2021.I.DT z dnia 25.10.2021 r. zawartej pomiędzy Powiatem Wrocławskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, a Jarosławem Kowalczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

ECOPLAN Jarosław Kowalczyk

45-416 Opole, ul. Zagrodowa 18

tel./faks: (77) 456 65 16, kom. 609 617 572

e-mail: ecoplan@ecoplan.biz.pl

 

Podstawą prawną sporządzenia strategicznych map hałasu dla odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych powiatu wrocławskiego jest artykuł 118 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w którym stwierdza się, iż "Strategiczne mapy hałasu są sporządzane przez zarządzających głównymi drogami, głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami oraz prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy […]”.

Zgodnie z art. 112a przez główną drogę rozumie się drogę, po której przejeżdża rocznie więcej niż 3 miliony pojazdów.

 

Część opisowa

Część graficzna