Wyciąg z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)

 

Art. 33.

 

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

. . .

 

Art. 33b.

 

Powiatową administrację zespoloną stanowią:

 1) starostwo powiatowe,

. . .

 

Art. 34.

 

1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

. . .

 

Art. 35.

 

1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.