Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) Starostwo Powiatowe we Wrocławiu informuje o trybie rozpoznawania petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego,
  • życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.


Podmioty uprawnione do składania petycji


Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

  • publicznym;
  • podmiotu wnoszącego petycję;
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Za pośrednictwem tut. urzędu mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Starosty, Zarządu, bądź Rady Powiatu Wrocławskiego.

 

 Forma petycji


Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę –  w pozostałych przypadkach); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania i siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Starostwa, Zarządu, bądź Rady Powiatu Wrocławskiego, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

  

Rozpatrywanie petycji


Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję – w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję), pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wzywania podmiotu wnoszącego do ich uzupełnienia.

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

Szczególna procedura – petycje do Rady Powiatu Wrocławskiego

Petycje kierowane do Rady Powiatu Wrocławskiego są przyjmowane, rejestrowane i rozpatrywane w trybie § 48 ust. 1, 2, 3, 4, 5, i 6 Statutu Powiatu Wrocławskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 5122 z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz Zarządzenia nr 81/18 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i rejestrowania petycji w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

Stosownie do zapisów Statutu Powiatu Wrocławskiego:

§ 48. 1. Skargi, wnioski i petycje kierowane do Rady przyjmowane są przez Przewodniczącego, rejestrowane w rejestrze skarg, wniosków i petycji, a następnie po uzyskaniu opinii, wyjaśnień oraz dokumentacji od Starosty lub Zarządu są przekazywane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w celu przeprowadzenia stosownych czynności i  przygotowania stanowiska.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może zasięgnąć opinii innych komisji w sprawie skargi, wniosku lub petycji.

3. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, po rozpatrzeniu skargi, wniosku lub petycji na posiedzeniu komisji przedkłada w tej sprawie opinię na piśmie Przewodniczącemu. Stanowisko to Przewodniczący przedstawia na najbliższej sesji Rady.

4. Rada po zapoznaniu się z opinią komisji podejmuje uchwałę, którą wraz z uzasadnieniem Przewodniczący przekazuje wnoszącemu skargę, wniosek lub petycję..

5. Skargę, wniosek lub petycję, skierowane do Rady, dla których Rada nie jest organem właściwym do ich rozpatrzenia i załatwienia, Przewodniczący przekazuje do właściwego organu, powiadamiając o niniejszym wnoszącego skargę, wniosek lub petycję oraz na najbliższej sesji Radę.

6. Przewodniczący przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w Starostwie raz w tygodniu. Informację o terminie i godzinach przyjęć interesantów podaje się na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji


Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona.