„Program działań  Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021-2025”.

 

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia są zadaniami powiatu na mocy przepisów prawa, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w której to w szczególności wskazuje się na zadania powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. poprzez opracowywanie i realizację programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców powiatu.

 

„Program działań  Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021-2025” poprzedzony został szczegółową analizą aktualnej sytuacji epidemiologicznej i demograficznej, a także określeniem lokalnych zasobów w zakresie ochrony zdrowia. Niniejszy dokument stanowi odpowiedź na konieczność zaplanowania działań, które mogą wywierać istotny wpływ na stan zdrowia oraz komfort życia mieszkańców powiatu.

 

Celem głównym określonym w ww. dokumencie jest „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu wrocławskiego”.

Jego realizacji służyć mają cele operacyjne oraz zadania określone w dokumencie. Oczekuje się, iż wynikiem realizacji tych działań będą w przyszłości korzystne zmiany w stanie zdrowia mieszkańców.

 

Należy zaznaczyć, że działania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej mają charakter długofalowy, a efekty będą zauważalne w okresie kilku lub kilkunastu lat.  Niniejszy Program wyznacza administracji powiatu kierunki postepowania, które należy uznać za priorytetowe w realizacji lokalnej polityki zdrowotnej.