Program Rozwoju Pieczy Zastępczej zawiera diagnozę sytuacji pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego, określa kierunki działań oraz ustala zakres prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.