Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) ogłasza się statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych szkół i placówek:

Statystyczna liczby w 2022 r. 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat

uczniów

ogólnodostępnych

liceów ogólnokształcących

72

techników

410

branżowych szkół I stopnia

14

specjalnych

szkół podstawowych specjalnych

114

liceów ogólnokształcących specjalnych

0

branżowych szkół I stopnia specjalnych

12

szkół przysposabiających do pracy

15

wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

36

internatu

152

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

12

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

0

w szkołach i placówkach niepublicznych dotowanych przez powiat
uczniów szkół podstawowych specjalnych

45

dzieci w oddziale przedszkolnym zorganizowanych w szkole podstawowej specjalnej

2

wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

31

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

19

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

47

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach lub placówkach, ustalona została na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 2021 r.