Zakres działania i zadania powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
 • edukacji publicznej;
   
 • promocji i ochrony zdrowia;
   
 • pomocy społecznej;
   
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
   
 • polityki prorodzinnej;
   
 • wspierania osób niepełnosprawnych;
   
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
   
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
   
 • kultury fizycznej i turystyki;
   
 • geodezji, kartografii i katastru;
   
 • gospodarki nieruchomościami;
   
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
   
 • gospodarki wodnej;
   
 • ochrony środowiska i przyrody;
   
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
   
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
   
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
   
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
   
 • ochrony praw konsumenta;
   
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
   
 • obronności;
   
 • promocji powiatu;
   
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);
   
 • działalności w zakresie telekomunikacji.

 

 • Ponadto:
 • Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 • Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
 • Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
 • Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
 • Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.
 • Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
 • Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 • Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.
 • W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
 • Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
 • Ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością.
 • Jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością przeprowadza się w ramach zorganizowanej akcji, nałożenie obowiązku może dotyczyć wykonania czynności, również poza terenem powiatu.
 • Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.