Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie  powiatu. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy, Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Dnia 8 maja 2019 r. Rada Powiatu Wrocławskiego podjęła Uchwałę Nr VI/55/19 w sprawie szczegółowych wymogów Raportu o stanie Powiatu Wrocławskiego.

Dnia 25 maja 2022 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego uchwałą nr 92/2022 zatwierdził treść Raportu i przekazał go Radzie Powiatu Wrocławskiego do dalszego procedowania.

Poniżej zamieszczamy treść Raportu. Zachęcamy do zapoznania się. Więcej informacji o debacie nad Raportem znaleźć można na stronie internetowej Powiatu pod adresem www.powiatwroclawski.pl.