Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, porady udziela się poza kolejnością.

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem przypadków opisanych poniżej:

1) Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

2) Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Potrzebę skorzystania z porady za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić pod numerem telefonu: 71/ 722 17 05, 71/ 722 20 71, 71/ 722 20 78,  lub e-mailowo na adres: npp@powiatwroclawski.pl

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

 

 

Zapisu na poradę można dokonać:

1) pod centralnym numerem telefonu: (71) 722 17 05 (w godz. 7.45 - 15.45)

2) wysyłając e-mail na adres: npp@powiatwroclawski.pl

3) elektronicznie klikając w link: ZAPISZ NA PORADĘ

 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

tel. 71/ 722 17 05, 71/ 722 20 71, 71/ 722 20 78 lub e-mail: npp@powiatwroclawski.pl

 

 Aktualny harmonogram dyżurów punktów pomocy można znaleźć TUTAJ. Wszelkie informacje o  zmianach w funkcjonowaniu pracy punktów dostępne są TUTAJ.